Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek

Aktualizovaný Seznam se zapracovanými změnami podle směrnice Komise 2008/58/ES a směrnice Komise 2009/2/ES.

Dne 5.10.2008 vstoupila v platnost směrnice Komise 2008/58/ES, kterou se po třicáté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování správních a právních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek.

Dne 5.2.2009 vstoupila v platnost směrnice Komise 2009/2/ES, kterou se po třicáté prvé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování správních a právních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek.

Tyto dvě směrnice byly důvodem k aktualizaci Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek(Tabulky C přílohy 1, která je součástí vyhlášky č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků).

Dne 20.1.2009 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení GHS).

Nařízení GHS zrušuje Přílohu I směrnice 67/548/EHS, která obsahuje Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek společně s povinnými údaji pro klasifikaci a označování pro každou zde uvedenou látku (tj. symboly nebezpečnosti, popis rizik a bezpečnostní pokyny), a přejímá uvedenou přílohu I směrnice 67/548/EHS v modifikované formě do Tabulky 3.2 přílohy VI nařízení GHS jako Seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek z přílohy I směrnice 67/548/EHS). V této příloze nejsou ale ještě zapracovány změny vyplývající ze směrnic 2008/58/ES a 2009/2/ES. Tyto změny budou zahrnuty až v první novele nařízení GHS, jehož publikace v Úředním věstníku Evropské unie se očekává v nejbližší době.

Vzhledem k vývoji evropské legislativy a očekávané novelizaci nařízení (ES) č. 1272/2008, která bude obsahovat změny vyplývající z obou směrnic, není nutné transponovat tyto dvě směrnice do národní legislativy a novelizovat z tohoto důvodu vyhlášku č. 232/2004 Sb.

Pro zajištění komfortu pro podnikatele, širokou veřejnost a státní správu, připravilo MPO aktualizovanou verzi databáze DANCE — databázi DANCE 2009, která je databázovou verzí aktualizované Tabulky C přílohy 1 vyhlášky č. 232/2004 Sb., podle směrnic 2008/58/ES a 2009/2/ES. Verze DANCE2007 má 3365 položek, aktualizovaná DANCE2009 již 4120.

Upozorňujeme, že informace obsažené v databázi DANCE2009 ani připojené pdf formě nemají právně závazný charakter, jsou pouze informativní. Přístup k databázi DANCE 2009 je: www.mpo.cz/dance2009.


One Response to “Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek”

Leave a Reply

Odkazy
Domena tematickeodkazy.cz na prodej