Legislativa
Klasifikace a označování podle REACH(No Comments)

Dřívější právní předpisy EU v oblasti chemických látek již vyžadovaly, aby průmysl klasifikoval a označoval nebezpečné látky a přípravky podle standardních kritérií. Nařízení REACH je na těchto stávajících právních předpisech postaveno, ale kritéria ani povinnosti týkající se klasifikace a označování neobsahuje. Ta jsou v současnosti stanovena v části směrnice 67/548/EHS zabývající se klasifikací a označováním [...]

Povinnosti výrobců a dovozců podle REACH(No Comments)

Předběžná registrace Výrobci a dovozci musejí předběžně registrovat látky, které již na trhu EU existují (tzv. zavedené látky), pokud chtějí využít dočasná opatření, která jim umožní registrovat látku až v pozdější fázi. Předběžná registrace také žadatelům o registraci umožňuje, aby mezi sebou sdíleli informace a vyhnuli se provádění nadbytečných zkoušek. Období předběžné registrace je vymezeno [...]

Evropská legislativa: Co je to REACH(No Comments)

Informace o REACH Co je to REACH? REACH je nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Vstoupilo v platnost dne 1. června 2007 a jeho cílem je zracionalizovat a vylepšit starý právní rámec Evropské unie (EU) pro chemické látky. REACH klade na průmysl větší odpovědnost za [...]

Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek(1 Comment)

Aktualizovaný Seznam se zapracovanými změnami podle směrnice Komise 2008/58/ES a směrnice Komise 2009/2/ES. Dne 5.10.2008 vstoupila v platnost směrnice Komise 2008/58/ES, kterou se po třicáté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování správních a právních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek. Dne 5.2.2009 vstoupila v platnost směrnice Komise 2009/2/ES, kterou se [...]

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty)(No Comments)

Pokyny pro bezpečné zacházení – všeobecné P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Pokyny pro bezpečné zacházení – prevence P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli [...]

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty)(No Comments)

Standardní věty o nebezpečnosti pro fyzikální nebezpečnost: H200 Nestabilní výbušnina. H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi. H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. H204 Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. H205 Při požáru může způsobit masivní výbuch. H220 Extrémně hořlavý plyn. H221 Hořlavý plyn. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H223 [...]

Vyhláška č. 34/2007 Sb., o značkování některých dalších minerálních olejů(No Comments)

Vyhláška stanoví podrobnosti značkování některých dalších minerálních olejů (benzol, toluol, xylol, ostatní směsi aromatických uhlovodíků, surové lehké oleje, acyklické nasycené uhlovodíky, acyklické uhlovodíky ostatní, toluen, xyleny a složená org. rozpouštědla) Vyhláška nabyla účinnosti dne 13. března 2007. Novela zákona o spotřebních daních Ministerstvo financí jako předkladatel zákona č. 575/2006 Sb., kterým se mění zákon č. [...]

SVHC: Látky vyvolávající velmi velké obavy(No Comments)

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila 28. října 2008 na svých webových stránkách Kandidátský seznam látek vyvolávajících velmi velké obavy (Substances of Very High Concern = SVHC). Seznam obsahuje 15 látek, ke 14 látkám byl Výborem členských států vysloven souhlas s jejich identifikací jako „SVHC“ látek a 1 látka postoupila na Kandidátský seznam rovnou [...]

Klasifikace látek (DANCE 2009)(No Comments)

Kód Text E Výbušný R1 Výbušný v suchém stavu R4 Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny R5 Zahřívání může způsobit výbuch R6 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu R16 Výbušný při smíchání s oxidačními látkami R19 Může vytvářet výbušné peroxidy R44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu F+ Extrémně hořlavý F Vysoce hořlavý R10 [...]

Platná chemická legislativa – vyhlášky(No Comments)

Vyhláška č. 232/2004 Sb. Vyhláška č. 232/2004 Sb. [pdf, 65 kB], kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování, nebezpečných chemických látek. Vyhlášku ze dne 20. dubna 2004 lze nalézt také na stránkách Ministerstva vnitra — Sbírka zákonů 2004, částka 76. Vyhláška [...]

Domena tematickeodkazy.cz na prodej