Klasifikace a označování podle REACH

Dřívější právní předpisy EU v oblasti chemických látek již vyžadovaly, aby průmysl klasifikoval a označoval nebezpečné látky a přípravky podle standardních kritérií.

Nařízení REACH je na těchto stávajících právních předpisech postaveno, ale kritéria ani povinnosti týkající se klasifikace a označování neobsahuje. Ta jsou v současnosti stanovena v části směrnice 67/548/EHS zabývající se klasifikací a označováním a ve směrnici 1999/45/ES o nebezpečných přípravcích. Nařízení REACH bude na tento systém klasifikace a označování odkazovat, dokud nebude v budoucnosti nahrazen novým nařízením o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí.

Nařízení REACH také stanovuje povinnosti pro látky a přípravky klasifikované jako nebezpečné, například zpřístupnění bezpečnostních listů nebo provádění posouzení expozice a rizik v průběhu posuzování chemické bezpečnosti .

Aby se zajistilo, že je klasifikace nebezpečnosti (a následné označování) všech látek vyrobených v EU nebo do EU dovezených průhledná, bude se po průmyslu požadovat, aby předložil oznámení o klasifikaci nebezpečnosti agentuře nejpozději do 1. prosince 2010, pokud již nebyla předložena jako součást registrace. Agentura tyto informace poté zahrne do seznamu klasifikací a označování v podobě databáze přístupné prostřednictvím internetu.

Tím se zdůrazní rozdílné klasifikace stejných látek, čímž se vytvoří tlak na postupné odstranění rozdílnosti prostřednictvím spolupráce mezi oznamovateli a žadateli o registraci nebo prostřednictvím harmonizované klasifikace EU.

Harmonizovaná klasifikace EU bude zavedena zejména u látek, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci nebo u látek, které senzibilizují dýchací cesty. Je nicméně možné harmonizovat také klasifikaci a označování jiných látek, pokud je to na úrovni EU odůvodnitelné. Členské státy mohou navrhnout harmonizaci klasifikace látky tím, že předloží dokumentaci podle přílohy XV.

Vzhledem k rozsáhlému celosvětovému obchodu s chemickými látkami a s cílem zajistit jejich bezpečné používání, přepravu a odstraňování byl Organizací spojených národů vyvinut mezinárodně harmonizovaný přístup ke klasifikaci a označování (Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek, GHS). Nové nařízení o klasifikaci, označování a balení zavede kritéria GHS do právních předpisů EU. Aby se jeho provedení usnadnilo, bude načasování povinností co nejvíce sladěno s odpovídajícími lhůtami nařízení REACH.Leave a Reply

Odkazy
Domena tematickeodkazy.cz na prodej